Download citation

Galilean satellite ephemerides E5

Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 129 2 (1998) 205-217
DOI: https://doi.org/10.1051/aas:1998182