Download citation

RV Tauri and the RVB phenomenon. I. Photometry of RV Tauri

Astron. Astrophys. Suppl. Ser., 119 3 (1996) 431-437
DOI: https://doi.org/10.1051/aas:1996257